"ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ, ТЕХНОЛОГІЯ І ОБЛАДНАННЯ АДСОРБЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ" КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія денної форми навчання

Теоретичні основи, технологія і обладнання адсорбційних процесів: Конспект лекцій для студентів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія денної форми навчання / І.М. Іваненко, Т.А. Донцова. – К.: КПІ ХТФ, 2016. – 133 с.

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ, ТЕХНОЛОГІЯ І ОБЛАДНАННЯ АДСОРБЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

 

для студентів спеціальності

161 Хімічні технології та інженерія

денної форми навчання

 

 

 

Автори:                                     Іваненко Ірина Миколаївна

Донцова Тетяна Анатоліївна

Відповідальний редактор:       Астрелін Ігор Михайлович

 

 

 


ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕХНОЛОГІЯ ВУГЛЕЦЕВИХ СОРБЕНТІВ. 4

1.1 ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ.. 4

1.1.1 Сорбція з газових середовищ.. 4

1.1.1.1 Теорія мономолекулярної адсорбції 5

1.1.1.3. Теорія об'ємного заповнення мікропор. 8

1.1.1.4. Визначення параметрів перехідних пор. 14

1.1.2. Сорбція з водних розчинів. 19

1.2. СТРУКТУРНА ХІМІЯ АКТИВОВАНОГО ВУГЛЕЦЮ.... 27

1.3. ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ АДСОРБЕНТІВ.. 34

1.3.1. Метод парогазової активації 35

1.3.2. Виробництво гранульованого активованого вугілля методом парогазової активації 40

1.3.3. Виробництво подрібненого активного вугілля методом парогазової активації 48

1.3.4. Технологія отримання вуглецевих молекулярних сит.. 52

1.3.6. Отримання активного вугілля методом хімічного активування. 57

1.3.7. Технологія виробництва адсорбентів з торфу методом сірчисто-калієвої активації 62

1.3.8. Технологія вуглецевих адсорбентів з бурого вугілля, модифікованого гідроксидом калію.. 66

1.3.9. Технологія отримання вуглецевих адсорбентів з деревних відходів, модифікованих ортофосфорної кислотою.. 70

РОЗДІЛ 2 ТЕХНОЛОГІЯ МІНЕРАЛЬНИХ Пігментів. 73

2.1. МІНЕРАЛЬНІ ПІГМЕНТИ ТА ЇХ ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ 73

2.1.1. Класифікація та призначення мінеральних пігментів. 73

2.1.2. Області застосування мінеральних пігментів. 74

2.1.3. Основні пігментні властивості 75

2.2. СИРОВИННА БАЗА.. 80

2.2.1. Білі пігменти на основі титаноксидних сполук. 80

2.2.2. Кольорові ферумвмісні пігменти. 86

2.3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІНЕРАЛЬНИХ ПІГМЕНТІВ.. 87

2.3.1. Характеристика та хімічні властивості титану (IV) оксиду. 87

2.3.2. Характеристика, склад та хімічні властивості ферумвмісних пігментів. 90

2.4. ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ПІГМЕНТІВ.. 96

2.4.1. Технологія виробництва пігментного титану (IV) оксиду сульфатним способом.. 97

2.4.2. Технології отримання пігментного титану (IV) оксиду хлоридним способом.. 114

2.4.3. Виробництво ферумвмісних пігментів. 116

2.4.4.  Виробництво природних ферумвмісних пігментів. 129

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 132

 


Анотація

Конспект лекцій авторів І.М. Іваненко та Т.А. Донцової з дисципліни «Теоретичні основи, технологія і обладнання адсорбційних процесів» призначений для студентів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія денної форми навчання. Містить два основних розділи. Перший розділ присвячений технології вуглецевих адсорбентів і включає фізико-хімічні основи процесу адсорбції, структурну хімію активованого вуглецю та описує основні технології отримання вуглецевих адсорбентів. Другий розділ розкриває технології мінеральних адсорбентів, а саме класифікацію та призначення мінеральних пігментів, області їх застосування, основні пігментні властивості та огляд сировинної бази. Викладений на 133 сторінках.

Аннотация

Конспект лекций авторов И.Н. Иваненко и Т.А. Донцовой по дисциплине «Теоретические основы, технология и оборудование адсорбционных процессов» предназначен для студентов специальности 161 Химические технологии и инженерия дневной формы обучения. Содержит два основных раздела. Первый раздел посвящен технологии углеродных адсорбентов и включает физико-химические основы процесса адсорбции, структурную химию активированного углерода и описывает основные технологии получения углеродных адсорбентов, а именно классификацию и назначение минеральных пигментов, области их применения, основные пигментные свойства и обзор сырьевой базы. Второй раздел раскрывает технологии минеральных адсорбентов. Изложен на 133 страницах.

Abstract

Lecture notes of the authors Iryna Ivanenko and Tetyana Dontsova on discipline "Theoretical foundations, technology and equipment for adsorption processes" is designed for students majoring 161 Chemical technology and engineering full-time education. Contains two main sections. The first section is devoted to the technology of carbon adsorbents and includes physico-chemical basis of the adsorption process, structural chemistry of activated carbon and describes the basic technologies of carbon adsorbents obtaining, namely the classification and designation of mineral pigments and their applications, basic pigment properties and overview of the resource base. The second section covers the technology of mineral adsorbents. Set out on 133 pages.