Форум

Шановн! колеги! 21-23 штня 2016 року на баз! НТУУ "КШ" плануеться проведения М!жнародного форуму "Уроки Чорнобиля - для ядерноТ безпеки свпгу" ("СпогпоЬуГз 1_едасу 1Ъг *пе Мис1еаг ба^у о? *пе У\/ог1сГ) 1з залученням широкого загалу вщомих полггиюв, вчених, громадськосп, студекпв та астракпв. Осюльки проведения Форуму припадав на дн! 30-Т р1чниц1 ЧорнобильськоТ трагедп, включения до його програми питань змщнення ядерноТ безпеки в УкраТн! ( в свгп та подолання наслщюв ЧорнобильськоТ катастрофи створить умови для б!льш активного залучення свггового сп!втовариства до виршення проблем, як! ще залишаються нерозв'язаними. Форум надасть 1мпульс початку обговорення нового етапу м!жнародного сп1вроб1тництва, спрямованого на сптьну реал!зац1ю заход1в остаточного перетворення об'екта "Укриття" на еколопчно безпечну систему. Зм1стовна частина Форуму матиме також значне науково-виховне навантаження для студентськоТ молод