Інформація для дипломників

матеріали до захисту бакалаврських та магістерських робіт
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ СТУДЕНТІВ НТУУ «КПІ»

Положення є нормативним документом НТУУ «КПІ», який визначає вимоги до організації державної атестації випускників усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, підготовка яких здійснюється в університеті. Положення регламентує діяльність департаментів університету, деканатів інститутів і факультетів, випускових кафедр та їхніх керівників з організації та проведення державної атестації випускників, а також обов’язки студентів-випускників, науково-педагогічних працівників, рецензентів, голів та членів державних екзаменаційних комісій. На підставі цього Положення випускові кафедри розробляють комплекти документів щодо проведення державної атестації та методичні рекомендації, які конкретизують вимоги до відповідних атестаційних робіт випускників з урахуванням специфіки певного напряму підготовки (спеціальності).

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ) освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”

Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту (дипломної роботи) освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для студентів спеціальності 7.05130101 “Хімічні технології неорганічних речовин” хіміко-технологічного факультету. / Укладачі: проф. Астрелін І.М., доц. Супрунчук В.І., доц. Синюшкін О.М., доц. Концевой А.Л. - НТУУ «КПІ», 2013. – 83 с. Гриф надано вченою радою ХТФ НТУУ «КПІ» (Протокол № 9 від 25 листопада 2013 р.)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Напрям підготовки 6.051301 «Хімічна технологія».

Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» професійного спрямування «Хімічні технології неорганічних речовин» хіміко-технологічного факультету. /Укладачі: проф. Астрелін І.М., доц. Концевой А.Л., доц. Лукінюк М.В., доц. Підлісна О.А., ст.викл. Концевой С.А. – НТУУ «КПІ», 2014. – 83 с. Гриф надано Вченою радою ХТФ НТУУ «КПІ» (Протокол №3 від 31 березня 2014 р.)

Форми основних написів (зразки)

Форми основних написів (зразки) Основний напис для креслень графічної документації. Форма 1 ХН 3101 1440 0011 Виробництво контактної сульфатної кислоти з сірчаного колчедану3 Літ Маса Масшт Вик Аркуш Підпис Дата у *** Розроб. Перев. Т.контр. Аркуш Аркушів 1 Технологічна схема4 НТУУ “КПІ”, ХТФ, гр. 2 Н.контр. Затв. Основний напис для текстових документів (аркуш вступу). Форма 2 ХН 3101 1440 00*ПЗ Вик Аркуш Підпис Дата Розроб. Виробництво контактної сульфатної кислоти з сірчаного колчедану Пояснювальна записка Літ Аркушшів Аркушів Перев. у НТУУ “КПІ”, ХТФ, гр. ** Н.контр. Затв. Основний напис текстових документах (наступні аркуші). Форма 2а ХН 3101 1440 00*ПЗ Аркуш Вик Аркуш № докум Підпис Дата 1 Пояснення: ХН 3101 – номер залікової книжки; 1440 – код кафедри; 001 – номер документа; 2- шифр групи; 3- повна назва проекту( для креслень деталей – назва деталі); 4- назва креслення( для креслень деталей – вказується матеріал)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

Методичні рекомендації до виконання магістерської дисертації для студентів спеціальності 8.05130101 “Хімічні технології неорганічних речовин” хіміко-технологічного факультету. /Укладачі: проф. Астрелін І.М., доц. Концевой А.Л. - НТУУ «КПІ», 2014. – 38 с. Гриф надано вченою радою ХТФ НТУУ «КПІ» (Протокол № 2 від 24 лютого 2014 р.)