ХТНР-2

8 семестр, Технологія зв'язаного азоту і хімічних добрив, доц. Концевой А.Л., ст. викл. Лапінський А.В.
Навч.посібник

Навчальний посібник «Технологія і алгоритми розрахунків виробництва нітратної кислоти» для студентів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія (галузь 16 Хімічна та біоінженерія, бакалавр) спеціалізації «Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення» хіміко-технологічного факультету. Укладач: А.Л. Концевой – НТУУ «КПІ», 2016. – 254 с.

Textbook

Textbook "Technology and calculations algorithms of nitric acid production" for students specialty 161 Chemical and Engineering (branch of knowledge 16 Chemical and Bioengineering, BSc), specialization "Chemical technology of inorganic substances and water purification" of the Faculty of Chemical Technology. Compiled by A.L. Kontsevoy – NTUU "KPI", 2016. – 254 p.

“Хімічна технологія неорганічних речовин - 2. Технологія зв’язаного азоту і хімічних добрив” 2.2.11.02

1. ОПИС КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Загальні показники Характеристика кредитного модуля Галузь знань 0513 хімічна технологія та інженерія (шифр і назва) Назва дисципліни, до якої належить кредитний модуль Хімічна технологія неорганічних речовин Форма навчання денна (денна / заочна) Напрям підготовки 6.051301 хімічна технологія (шифр і назва) Кількість кредитів ECTS 5.5 Статус кредитного модуля вільного вибору студентів (нормативний або за вибором ВНЗ/студентів) Спеціальність (шифр і назва) Кількість розділів 2 Цикл, до якого належить кредитний модуль професійна складова Спеціалізація (назва) Індивідуальне завдання (вид) Рік підготовки 4 Семестр 8 Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Загальна кількість годин 165 Лекції 54 год. Практичні 18 год. Лабораторні 36 год. Тижневих годин: аудиторних –12 СРС – 6.3 Самостійна робота 57 год., Вид та форма семестрового контролю Диф. залік (екзамен / залік / диф. залік; усний / письмовий / тестування тощо) Кредитний модуль ”Хімічна технологія неорганічних речовин – 2. Технологія зв’язаного азоту і хімічних добрив” є базисним для профілюючих дисциплін в навчальному плані підготовки фахівців професійного спрямування «Хімічні технології неорганічних речовин». Кредитний модуль займає важливе місце у формуванні світогляду сучасного фахівця з технології неорганічних речовин. Навчальний матеріал кредитного модулю базується на знаннях і вміннях, отриманих студентами при вивченні дисциплін нормативної частини ОПП 2.4 «Загальна та неорганічна хімія», 3.1.2 «Процеси і апарати хімічних виробництв», 3.1.3 «Загальна хімічна технологія», 3.1.9 «Фізична хімія»; дисциплін варіативної частини ОПП 2.06 «Прикладна хімія», 2.07 «Теоретичні основи технології неорганічних речовин», 2.12 «Технологічна практика». Кредитний модуль також сприяє підготовці студентів до виконання дипломного проекту ОКР «Бакалавр» і складання вступних екзаменів для подальшого навчання за ОКР «Магістр» і «Спеціаліст» за спеціальністю 8(7).05130101 ”Хімічні технології неорганічних речовин”.

Курсова робота з навчальної дисципліни “Хімічна технологія неорганічних речовин - 2. Технологія зв’язаного азоту і хімічних добрив

1. Опис кредитного модуля Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Загальні показники Характеристика кредитного модуля Галузь знань 0513 хімічна технологія та інженерія (шифр і назва) Назва дисципліни, до якої належить кредитний модуль Хімічна технологія неорганічних речовин Форма навчання денна (денна / заочна) Напрям підготовки 6.051301 хімічна технологія (шифр і назва) Кількість кредитів ECTS 1,0 Статус кредитного модуля вільного вибору студентів (нормативний або за вибором ВНЗ/студентів) Спеціальність (шифр і назва) Цикл, до якого належить кредитний модуль професійна складова Спеціалізація (назва) Рік підготовки 4 Семестр 8 Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Загальна кількість годин 30 Самостійна робота 30 год Тижневих годин: СРС – 3 Вид та форма семестрового контролю диф. залік (екзамен / залік / диф. залік; усний / письмовий / тестування тощо) Кредитний модуль ”Хімічна технологія неорганічних речовин – 2. Технологія зв’язаного азоту і хімічних добрив” являється базисним в навчальному плані підготовки фахівців професійного спрямування «Хімічні технології неорганічних речовин». Кредитний модуль займає важливе місце у формуванні світогляду сучасного фахівця з технології неорганічних речовин. Поглибленню якості підготовки фахівців сприяє виконання курсової роботи (КР), яка є важливим етапом підготовки студента до майбутньої професійної діяльності і передбачає: - втілення одержаних студентом теоретичних, загально-інженерних і спеціальних знань у формі КР – творчого індивідуального завдання; - придбання вмінь пошуку і використання навчальної, наукової і довідкової літератури за темою КР; - використання персональних комп’ютерів для виконання розрахунків, креслень і оформлення пояснювальної записки.