Методологія наукових досліджень

“МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ” ВП-12 РОБОЧА ПРОГРАМА кредитного модуля

1. ОПИС КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Загальні показники Характеристика кредитного модуля Галузь знань 0513 хімічна технологія та інженерія (шифр і назва) Назва дисципліни, до якої належить кредитний модуль Методологія наукових досліджень Форма навчання денна (денна / заочна) Напрям підготовки 6.051301 хімічна технологія (шифр і назва) Кількість кредитів ECTS 4 Статус кредитного модуля вільного вибору студентів (нормативний або за вибором ВНЗ/студентів) Спеціальність (шифр і назва) Кількість розділів 3 Цикл, до якого належить кредитний модуль Професійна складова Спеціалізація (назва) Індивідуальне завдання Розрахункова робота (вид) Рік підготовки 4 Семестр 7 Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Загальна кількість годин 120 Лекції 36 год. Практичні 9 год. Комп’ютерний практикум 27 год. Тижневих годин: аудиторних – 4 СРС –3 Самостійна робота 48 год., у тому числі на виконання індивідуального завдання 10 год. Вид та форма семестрового контролю Залік (екзамен / залік / диф. залік; усний / письмовий / тестування тощо) Викладання кредитного модуля «Методологія наукових досліджень» (МНД) обумовлюється тим, що світова тенденція з прискорення впровадження досягнення науково-технічного прогресу у виробництво, злиття експерименту з хімічним промисловим виробництвом, переведення вітчизняної економіки на шляхи саме інтенсивного розвитку в умовах господарської самостійності хімічних підприємств і вільного ринку потребує фахівців, які б володіли не тільки професійними знаннями, але й досить міцними навичками і вмінням творчого дослідника. Кредитний модуль МНД є базовим при вивченні хімічної технології неорганічних речовин (ХТНР) та усіх дисциплін вільного вибору студентів і професійної орієнтації за спеціальністю, при виконанні студентами лабораторних практикумів з цих дисциплін, при курсовому та дипломному проектуванні, при проведенні наукових і навчально-наукових досліджень. Основна задача кредитного модуля полягає в навчанні студентів використовувати типові методи наукових досліджень для планування експерименту, обробки отриманих даних і оцінці ефективності науково-дослідних робіт Навчальний матеріал кредитного модуля ”Методологія наукових досліджень” базується на знаннях дисциплін нормативної частини ОПП 1.3 «Філософія», 2.2 «Обчислювальна математика та програмування», 2.3 «Фізика», 2.4 «Загальна та неорганічна хімія», 3.1.2 «Процеси і апарати хімічних виробництв», 3.1.3 «Загальна хімічна технологія», 3.1.9 «Фізична хімія»; дисциплін варіативної частини ОПП 2.06 «Прикладна хімія», 2.07 «Теоретичні основи технології неорганічних речовин».