Основи технологічного проектування 2 Системи автоматичного проектування

Дана тека містить всі необхідні студентам матеріали з курсу нормативної дисципліни Основи технологічного проектування частина 2 системи автоматичного проектування

Рейтингова ситема оцінювання з дисципліни основи технологічного проектування 2 Системи автоматичного проектування

ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову систему оцінки успішності студентів з кредитного модулю: “ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБНИЦТВ - 2. СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ” для спеціальності: 8.05130101 Хімічні технології неорганічних речовин факультету: хіміко-технологічного Розподіл навчального часу за видами занять і завдань дисципліни згідно з робочим навчальним планом: Семестр Навчальний час Розподіл годин за видами занять Кількість МКР Вид інд. завд. Семестрова атестація кредити Акад. години Лекції Практичні заняття Семінари Комп’ютерний практикум СРС Всього У тому числі на виконання індив.завд 2,5 90 18 - – 118 54 38 1 РГР Диф. залік

Рейтингова ситема оцінювання з дисципліни основи технологічного проектування 2 Системи автоматичного проектування - Більше...

Робоча навчальна программа дсципліни Основи технологічного проектування 2 Системи автоматичного проектування

Студенти після засвоєння навчальної дисципліни «Основи технологічного проектування виробництв - 2. Системи автоматизованого проектування» мають продемонструвати знання основних положень автоматичних систем проектування(АСП). Уміння Використовувати різні типи АСП для вирішення поставлених технологічних завдань; підбирати необхідні АСП для досягнення поставленої задачі. Набути досвід використання різних типів АСП для вирішення поставлених завдання, перенесення результатів роботи з однієї АСП до іншої. Розробки технологічних рішень з використанням різноманітних програмних продуктів.

Робоча навчальна программа дсципліни Основи технологічного проектування 2 Системи автоматичного проектування - Більше...

Інсталяційні пакети програм, що використовуються в даному курсі

ROSA, CADIX, UFLow, та інші безкоштовні та демоверсії прогргам, які можна застосовувати для проектування різноманітних систем хімічної промисловості

Інсталяційні пакети програм, що використовуються в даному курсі - Більше...

Інструкція-звіт з роботи в програмі STOAT

Згодом детальна перевірка результатів моделювання очистки стічної води у середовищі STOAT підтвердила, що точність отриманих результатів даної програми досить близька до точності даних отриманих при дійсних вимірюваннях. Це дає змогу використовувати програму для швидкого, але точного проектування різноманітних технологічних схем, задаючись різними початковими умовам: розмірами і моделями апаратів, складом і типом стоків; отримувати результати у вигляді графіків, таблиць даних на будь-якому етапі моделювання. Це дасть змогу значно полегшити і пришвидшити проектування очисних споруд, а також передбачити слабкі місця у ланках технологічної схеми.

Інструкція-звіт з роботи в програмі STOAT - Більше...

STOAT

STOAT – програма, що використовується для моделювання процесів очистки стічних вод. STOAT розвивалась в якості частини програми менеджменту забруднення міської промислової води (Water Industry’s Urban Pollution Management – UPM-programme).

STOAT - Більше...

Опис кредитного модулю

Дисципліна «Основи технологічного проектування виробництв - 2. Системи автоматизованого проектування» належить до галузі знань 0513 хімічна технологія та інженерія, призначена для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напряму підготовки 6.051301 Хімічна технологія, спеціальності 8.05130101 Хімічні технології неорганічних речовин, спеціалізації Хімічна технологія кондиціювання води, очистки і утилізації викидів і відходів неорганічних виробництв. Дисципліна ” Основи технологічного проектування виробництв ” займає важливе місце у формуванні світогляду сучасного фахівця з технології неорганічних речовин. Навчальний матеріал дисципліни «Основи технологічного проектування виробництв» базується на знаннях нормативних дисциплін 2.06 «Прикладна хімія», 2.3 «Фізика», 2.4 «Загальна та неорганічна хімія»,2.04 «Основи проектування хімічних виробництв».

Опис кредитного модулю - Більше...