Сучасні неорганічні технології промисловості та охорони довкілля

Магістри 6 курс, 11 семестр. Викладач - доцент кафедри ТНР та ЗХТ, к.х.н. Донцова Т.А.
ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ СУЧАСНІ НЕОРГАНІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Дисципліна «Сучасні неорганічні технології у промисловості та охорони довкілля» належить до Нормативних навчальних дисциплін і являється базисною для профілюючих дисциплін в навчальному плані підготовки магістрів професійного спрямування Хімічні технології неорганічних речовин. Предмет навчальної дисципліни – теоретичні основи і практичний досвід створення нових неорганічних функціональних матеріалів; дослідження їх фізико- хімічних властивостей; створення сучасних технологій охорони довкілля. Дисципліна «Сучасні неорганічні технології у промисловості та охорони довкілля» викладається згідно навчального плану підготовки магістрів і базується на дисциплінах 2.06 «Прикладна хімія», 2.3 «Фізика», 2.4 «Загальна та неорганічна хімія», 2.5 «Органічна хімія», 3.1.9 «Фізична хімія», 3.1.10 «Поверхневі явища та дисперсні системи», 2.01 «Матеріалознавство», 2.05 «Кристалографія», 3.1.3 «Загальна хімічна технологія» і 2.08 «Хімічна технологія неорганічних речовин» та призначена надати студентам досвід в новітніх технологіях функціональних матеріалів (біонеорганічних матеріалів, наноматеріалів, фотокаталізаторів, сенсорів та ін.) та технологіях зі специфічної переробки неорганічної та органічної сировини, аналітичних досліджень вихідних та кінцевих продуктів, охорони довкілля.

РОБОЧА ПРОГРАМА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ СУЧАСНІ НЕОРГАНІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Робоча програма кредитного модуля «Сучасні неорганічні технології у промисловості та охорони довкілля» для студентів за спеціальністю 8.051301, Хімічні технології неорганічних речовин, ОКР магістр, за денною формою навчання, складена відповідно до програми навчальної дисципліни «Сучасні неорганічні технології у промисловості та охорони довкілля».

ПРОГРАМА КУРСОВА РОБОТА СУЧАСНІ НЕОРГАНІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Робоча програма курсової роботи складена відповідно до програми навчальної дисципліни «Сучасні неорганічні технології у промисловості та охорони довкілля» для студентів за спеціальністю 8.051301, Хімічні технології неорганічних речовин, ОКР магістр, за денною формою навчання.