2815-ф 2007

НДР - № 2815-ф «Розробка фундаментальних основ видалення важких металів з водних систем за допомогою полімерних реагентів комплексної дії»

 

(Хіміко-технологічний факультет – науковий керівник д.т.н., проф. Астрелін І.М.)

 

Розроблено концепцію видалення іонів вадких металів з водних розчинів з використанням полімерного реагенту – полігексаметиленгуані-дину (ПГМГ). Досліджено механізм комплексоутворення ПГМГ з іонами металів та вплив ряду хімічних та фізико-хімічних факторів на цей процес. Встановлено константи комплексоутворення, структура утворених комплексів та визначено вплив на комплексоутворення полімерної природи ПГМГ. Створено та відпрацьовано методики визначення концентрації важких металів у воді у присутності ПГМГ та залишкового ПГМГ – у присутності іонів металів.

Теоретично обґрунтовано двостадійний процес очистки стічних вод від іонів важких металів за участю ПГМГ та проведено його успішна апробація на дослідній установці на реальних стічних водах промислових підприємств (ЗАТ «Макеєвський металургійний завод», «АроТехКріс»).

Результати роботи впроваджено в навчальний процес при викладанні нових розділів дисциплін: «Теоретичні основи хімії і технології подопідготовки» - розділ «Альтернативні реагенти знезараження води»; «Технологія і обладнання підготовки питної і технічної води» - розділ «Комбіновані методи флокуляції і знезараження води», а також при виконання курсових, магістерських робіт та дипломних проектів.

За тематикою НДР 30 травня 2007 року захищена кандидатська дисертація Нижником Т.Ю. «Видалення іонів важких металів з водних розчинів з використанням азотовмісного полімерного реагенту».

Результати роботи використані при визначенні оптимальних умов використання коагулянтів при виконанні науково-технічної роботи «Розробка та впровадження технології очищення стічних вод з використанням техногенносировинних коагулянтів» з міністерством промислової політики України.