М/105-2007

“Карбіди молібдену і вольфраму, дибориди титану і цирконію: одержання з фторидних розплавів, структура і властивості покриттів” Словенія 2007-2008, М/105-2007, науковий керівник – Малишев В.В.

 

РЕФЕРАТ

 

Об’єкти досліджень: електродні та хімічні реакції за участю комплексів молібдену, вольфраму, титану, цирконію бору та вуглецю, синтез дисперсних порошків та гальванопокриттів карбідів молібдену і вольфраму, боридів титану і цирко­нію в галогенідно-оксидних і оксидних розплавах, синтез покриттів карбідів, молібдену, вольфраму, боридів цирконію і титану.

Мета НДР: осадження гальванопокриттів туго­плавких металів і їх спо­лук, дослідження компо­нентів електролітів для осадження гальванопокриттів карбідів молібдену і вольфраму, боридів титану і цирконію, вивчення фізико-механічних ха­рактеристик гальванопокриттів за різних умов ведення елек­тролізу (склад електроліту, температура, катодна густина струму, тривалість електролізу).

Методи досліджень – термодинамічні розрахунки, структурні методи до­слідження розплавів (рент­генофазовий аналіз, ІЧ-спектроскопія, термо­граві­метричний аналіз), електро­хімічні методи дослідження реакцій (вольт­амперометрія, хроновольт­амперометрія, потенціометрія, гальвано- та потен­ціостатичний електроліз), фізико-хімічні методи дослідження зносо- та корозійної стійкості, каталітичної активності.

Співробітництво Словенії та України в галузі високотемпературної електрохімії, електроосадження металів і неметалів, синтезу їх сполук в іон­них розплавах потужно розвивається. Підтвердженням цього є публікація спільних із словенською стороною статей і тез доповідей. За період реалізації даної роботи здійснено по 2 відрядження двох співробітників до кожної з країн-партнерів.

ІОННІ РОЗПЛАВИ, КАРБІД МОЛІБДЕНУ, КАРБІД ВОЛЬФРАМУ, БОРИД ТИТАНУ, БОРИД ЦИРКОНІЮ, ГАЛЬВАНОПОКРИТТЯ, ЕЛЕКТРОЛІЗ, КАТОДНИЙ ОСАД, КАТОДНА ГУСТИНА СТРУМУ, ВИХІД ЗА СТРУМОМ.