М/156-2006

“Електроосадження тугоплавких металів та синтез їх сполук: від структури розплавів до механізму синтезу та його практичної реалізації” Словаччина 2006-2007, М/156-2006, науковий керівник – Малишев В.В.

 

РЕФЕРАТ

 

Об’єкти досліджень: електродні та хімічні реакції за участю сполук вольфраму та вуглецю в хлоридно-фторидних та оксидних розплавах, синтез дисперсних порошків та покриттів карбіду вольфраму.

Мета роботи – проведення досліджень компонентів електролітів для осадження карбідів вольфраму у вигляді дисперсних порошків та гальванопокриттів у хлоридно-фторидних та оксидних розплавах. Вивчення механізмів електровідновлення сполук вольфраму та вуглецю, впливу складу електроліту і параметрів електролізу (температура, катодна густина струму, тривалість електролізу) на структуру катодних осадів і технологічні показники процесу електролізу.

Методи досліджень – структурні методи дослідження розплавів (рент­генофазовий аналіз, ІЧ-спектроскопія, термогравіметричний аналіз), електро­хімічні методи дослідження реакцій (вольтамперометрія, хроновольт­амперометрія, потенціометрія, гальвано- та потенціостатичний електроліз), фізико-хімічні методи дослідження мікротвердості, пористості, зносо- та корозійної стійкості, каталітичної активності.

Співробітництво Словаччини та України в галузі високотемпературної електрохімії, електроосадження металів і неметалів, синтезу їх сполук в іонних розплавах потужно розвивається. Підтвердженням цього є публікація спільних із словацькою стороною статей і тез доповідей. За період реалізації даної роботи здійснено по 1 відрядженню щорічно двох співробітників до кожної з країн-партнерів. Обговорено результати наукових досліджень.

 

ІОННІ РОЗПЛАВИ, КАРБІД МОЛІБДЕНУ, ДИСПЕРСНІ ПОРОШКИ, ГАЛЬВАНОПОКРИТТЯ, ЕЛЕКТРОЛІЗ, КАТОДНИЙ ОСАД, КАТОДНА ГУСТИНА СТРУМУ, ВИХІД ЗА СТРУМОМ, МІКРОТВЕРДІСТЬ, ШОРСТКІСТЬ, ЗНОСО- ТА АБРАЗИВНА СТІЙКІСТЬ.