М/27-2008

“Покриття карбідів молібдену і вольфраму на дисперсних напівпровідникових матеріалах з іонних розплавів” Словаччина 2008-2009, М/27-2008, науковий керівник – Малишев В.В.

 

РЕФЕРАТ

 

Об’єкти досліджень: електродні та хімічні реакції за участю молібдено- та вольфрамовмісних іонів, електроліти для електроосадження.

Мета роботи – здійснити вибір компонентів електролітів для електроосадження моліб­де­ну та вольфраму, що грунту­єть­ся на результатах термоди­на­мічних розра­хунків та елек­трохімічних вимірювань.

Методи досліджень – термодинамічні розрахунки, структурні методи дослідження розплавів (рент­генофазовий аналіз, ІЧ-спектроскопія, термогравіметричний аналіз), електро­хімічні методи дослідження реакцій (вольтамперометрія, хроновольт­амперометрія, потенціометрія, гальвано- та потенціостатичний електроліз), фізико-хімічні методи дослідження мікротвердості, пористості, зносо- та корозійної стійкості, каталітичної активності.

Співробітництво Словаччини та України в галузі високотемпературної електрохімії, електроосадження металів і неметалів, синтезу їх сполук в іонних розплавах потужно розвивається. Підтвердженням цього є тези спільних доповідей на конференціях міжнародного рівня та взаємні візити для координації робіт. За результатами виконання І етапу даного договору здійснено вибір компонентів електролітів електроосадження моліб­де­ну та вольфраму, що грунту­єть­ся на результатах термоди­на­мічних розра­хунків та елек­трохімічних вимірювань, вивчено електрохімічну поведінку сполук цих елементів у галогенідно-оксидних і оксидних розплавах.

 

ІОННІ РОЗПЛАВИ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ РОЗРАХУНКИ, ПОТЕНЦІАЛИ, МОЛІБДЕН, ВОЛЬФРАМ, ДИСПЕРСНІ ПОРОШКИ, ГАЛЬВАНОПОКРИТТЯ, ЗНОСО- ТА КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ, КАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ, СТІЙКІСТЬ ДО ОКИСНЕННЯ.