М/30-2008

«Надтверді та жароміцні дисперсні порошки боридів хрому і вольфраму: отримання, властивості, застосування» Румунія 2008-2009, М/30-2008, науковий керівник – Астрелін І.М.

 

РЕФЕРАТ

 

Об’єкти досліджень: електродні та хімічні реакції за участю комплексів хрому, вольфраму та бору в хлоридно-фторидних розплавах, синтез дисперсних порошків боридів хрому та вольфраму.

Мета роботи – проведення досліджень компонентів електролітів для осадження боридів хрому та вольфраму у вигляді дисперсних порошків у хлоридно-фторидних розплавах. Вивчення механізмів електровідновлення, сполук хрому, вольфраму та бору, впливу складу електроліту і параметрів електролізу (температура, катодна густина струму, тривалість електролізу) на структуру катодних осадів.

Методи досліджень – структурні методи дослідження розплавів (рент­генофазовий аналіз, ІЧ-спектроскопія, термогравіметричний аналіз), електро­хімічні методи дослідження реакцій (вольтамперометрія, хроновольт­амперометрія, потенціометрія, гальвано- та потенціостатичний електроліз), фізико-хімічні методи дослідження зносо- та корозійної стійкості, каталітичної активності.

Співробітництво Румунії та України в галузі високотемпературної електрохімії, електроосадження металів і неметалів, синтезу їх сполук в іонних розплавах потужно розвивається. Підтвердженням цього є попередні результати спільних наукових досліджень синтезу дисперсних порошків боридів хрому та вольфраму.

ІОННІ РОЗПЛАВИ, БОРИДИ ХРОМУ ТА ВОЛЬФРАМУ, ДИСПЕРСНІ ПОРОШ­КИ, ЕЛЕКТРОЛІЗ, КАТОДНИЙ ОСАД, КАТОД­НА ГУСТИНА СТРУМУ, ВИХІД ЗА СТРУМОМ, МІКРО­ТВЕР­ДІСТЬ, ДИСПЕРСНІСТЬ.