М/79-2006

“Нові матеріали на основі боридів цирконію і титану: отримання, властивості, застосування” Румунія 2006-2007, М/79-2006, науковий керівник – п.н.с. Малишев В.В.

 

РЕФЕРАТ

 

Об’єкти досліджень: електродні та хімічні реакції за участю комплексів цирконію та бору в хлоридно-фторидних розплавах, синтез дисперсних порошків та покриттів диборидів цирконію.

Мета роботи – проведення досліджень компонентів електролітів для осадження дибориду цирконію у вигляді дисперсних порошків та гальванопокриттів у хлоридно-фторидних розплавах. Вивчення механізмів електровідновлення, впливу складу електроліту і параметрів електролізу (температура, катодна густина струму, тривалість електролізу) на структуру катодних осадів.

Методи досліджень – структурні методи дослідження розплавів (рент­генофазовий аналіз, ІЧ-спектроскопія, термогравіметричний аналіз), електро­хімічні методи дослідження реакцій (вольтамперометрія, хроновольт­амперометрія, потенціометрія, гальвано- та потенціостатичний електроліз), фізико-хімічні методи дослідження зносо- та корозійної стійкості, каталітичної активності.

Співробітництво Румунії та України в галузі високотемпературної електрохімії, електроосадження металів і неметалів, синтезу їх сполук в іонних розплавах потужно розвивається. Підтвердженням цього є успішне виконання договору М/79-2006 від 21 березня 2006 р. “Нові матеріали на основі боридів цирконію і титану: отримання, властивості, застосування” та публікація спільних з румунською стороною статей і тез доповідей. За період реалізації даної роботи здійснено по 1 відрядженню щорічно двох співробітників до кожної з країн-партнерів.

ІОННІ РОЗПЛАВИ, ДИБОРИД ЦИРКОНІЮ, ДИСПЕРСНІ ПОРОШ­КИ, ГАЛЬВАНОПОКРИТТЯ, ЕЛЕКТРОЛІЗ, КАТОДНИЙ ОСАД, КАТОД­НА ГУСТИНА СТРУМУ, ВИХІД ЗА СТРУМОМ, МІКРО­ТВЕР­ДІСТЬ, ШОРСТКІСТЬ.