М/91-2009

«Закономірності електро- і співосадження молібдену, вольфраму та металів тріади феруму в іонних розплавах» Франція 2009-2010, М/91-2009, науковий керівник – Астрелін І.М.

 

РЕФЕРАТ

 

Об’єкти досліджень: електродні та хімічні реакції за участю нікеле-, молібдено- та вольфрамовмісних іонів, механізми електровідновлення , потенціо- та гальваностатичний електроліз.

Мета роботи – реалізувати дослідження з вивчення електрохімічної поведінки оксидів нікелю кобальту, молібдену та вольфраму на фоні вольфраматного розплаву, що грунту­єть­ся на результатах термоди­на­мічних розра­хунків та елек­трохімічних вимірювань.

Методи досліджень – термодинамічні розрахунки, структурні методи дослідження розплавів (рент­генофазовий аналіз, ІЧ-спектроскопія, термогравіметричний аналіз), електро­хімічні методи дослідження реакцій (вольтамперометрія, хроновольт­амперометрія, потенціометрія, гальвано- та потенціостатичний електроліз), фізико-хімічні методи дослідження мікротвердості, пористості, зносо- та корозійної стійкості.

Співробітництво Франції та України в галузі високотемпературної електрохімії, електроосадження метаалів, синтезу їх сполук в іонних розплавах потужно розвивається. Підтвердженням цього є тези спільних доповідей на конференціях міжнародного рівня та взаємні візити для координації робіт. Для виконання І етапу даного договору здійснено вибір методів дослідження електрохімічної поведінки нікелю, молібдену та вольфраму, проведено вольтамперометричні дослідження вольфраматних розплавів, що містять оксиди нікелю, молібдену та вольфраму.

 

ІОННІ РОЗПЛАВИ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ РОЗРАХУНКИ, ПОТЕНЦІАЛИ, НІКЕЛЬ, МОЛІБДЕН, ВОЛЬФРАМ, ВОЛЬТАМПЕРО­МЕТРИЧНІ ДОСЛІДДЖЕННЯ, ПОТЕНЦІО- ТА ГАЛЬВАНОСТАТИЧНИЙ ЕЛЕКТРОЛІЗ.