Ф25/197-2008

«Електроосадження металів VI В групи та високотемпературний електрохімічний синтез їх карбідів, боридів і силіцидів з іонних розплавів» Ф25/197-2008, науковий керівник – Астрелін І.М.

 

РЕФЕРАТ

 

Об’єкти досліджень: методи синтезу тугоплавких сполук, електродні та хімічні реакції за участю комплексів молібдену, вольфраму та вуглецю в галогенідно-оксидних і оксидних розплавах, синтез дисперсних порошків та покриттів силіцидів хрому, молібдену та вольфраму.

Мета науково-дослідної роботи – дослідження компонентів електро­літів для осадження дисперсних порошків та гальванопокриттів карбідів, бо­ридів і силіцидів металів VI-B групи, термодинамічний аналіз електро­хімічних реакцій синтезу, спільне електровідновлення компонентів синтезу.

На основі термодинамічного аналізу електрохімічних реакцій синтезу та електрохімічних вимірювань запропоновані електроліти для високо тем­пературного електрохімічного синтезу карбідів, боридів і силіцидів металів VI-B групи. Підібрано умови (склад електролітів, температура, густина струму, конструкційні матеріали) проведення електролізу.

Методи досліджень – термодинамічні розрахунки, структурні методи дослідження розплавів (рент­генофазовий аналіз, ІЧ-спектроскопія, термогравіметричний аналіз), електро­хімічні методи дослідження реакцій (вольтамперометрія, хроновольт­амперометрія, потенціометрія, гальвано- та потенціостатичний електроліз), фізико-хімічні методи дослідження зносо- та корозійної стійкості, каталітичної активності.

 

ІОННІ РОЗПЛАВИ, ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ, РЕЖИМИ СИНТЕЗУ, ХРОМ, МОЛІБДЕН, ВОЛЬФРАМ, КАРБІД, БОРИД, СИЛІЦИД, ДИСПЕРСНІ ПОРОШКИ, ГАЛЬВАНО­ПОКРИТТЯ, ЕЛЕКТРОЛІЗ, КАТОДНИЙ ОСАД, КАТОДНА ГУСТИНА СТРУМУ, ВИХІД ЗА СТРУМОМ.