Алгоритми і програми науково-технічних розрахунків з технології зв‘язаного азоту

д/р № 0110U004769

Керівник доц., к.т.н. КонцевойА.Л.

НДР виконується за власною ініціативою. Початок роботи 1 вересня 2010 р., закінчення

31 серпня 2013 р.

Об’єкт дослідження – процеси і апарати синтезу аміаку, синтезу метанолу, газифікації твердого палива.

Предмет дослідження – математичні моделі рівноважних, матеріальних, теплових і конструктивних розрахунків об’єкту дослідження.

Мета роботи полягає в розробці алгоритмів і програм (середовища Excel MathCAD) багатоваріантних розрахунків, вивчення впливу технологічних параметрів на витратні коефіцієнти, ступень перетворення, габарити колон синтезу, склад продуктів тощо, виявленні шляхів раціонального і оптимального перебігу реакцій.

Метод дослідження – машинний експеримент на персональному комп’ютері. Виконання роботи здійснено з використанням сучасних уявлень про термодинаміку і кінетику розглянутих процесів.

Розроблено пакет програм матеріального, теплового і конструктивного розрахунків складних циклічних схем синтезу аміаку і метанолу та багато поличних колон синтезу. Досліджено вплив концентрації інертних газів на показники процесів і об’єм каталізатору, що завантажується в колони синтезу аміаку і метанолу.

Запропоновано новий метод розрахунку рівноважного складу продуктів газифікації вуглеводнів і вугілля різними окисниками та їх сумішшю, при цьому виявлено можливість розрахунків рівноважного складу для газифікації вугілля реального складу, тобто з врахуванням всіх домішок. Встановлено умови недопалу вугілля, складено відповідні матеріальні баланси.

Отримані результати досліджень використані у навчальному процесі кафедри ТНР та ЗХТ – дисципліна «Алгоритмізація і програмування науково-технічних і технологічних розрахунків» для студентів ОКР «магістр» і «спеціаліст», видано з грифом НТУУ КПІ електронний навчальний посібник з цієї дисципліни (2013 р., 286 с). За результатами проведеної роботи опубліковано статті:

1. Концевой А.Л., Кулініч Н.А., Концевой С.А. Універсальний алгоритм і програма розрахунку процесів конверсії вуглеводнів. Вестник НТУ «ХПИ», №22, 2009, с. 65 – 72.

2. Концевой А.Л., Голубева М.В. Термодинамічні аспекти газифікації вугілля з врахуванням його складу та складу дуття. ІІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю. Україна, Вінниця, 21 – 24 вересня 2011 р. Збірник наукових статей, т.2, с. 581 – 584.

3. Концевой А.Л., Банюк К.М., Концевой С.А. Методологія проведення комп’ютерного практикуму з розділу «Кінетика і макрокінетика гетерогенно-каталітичних процесів». VI МНТК «Новітні енерго- та ресурсо-зберігаючі хімічні технології без екологіч-них проблем», Одеса, 2013, збірник наукових праць, т. 1, с. 127-133.

4. Концевой А.Л., Концевой С.А., Весельська Л.Л. Методологія термодинамічного розрахунку газифікації рідких вуглеводнів. Вестник НТУ «ХПИ», №47, 2013, с. 69 – 77.

Опубліковано також тези доповідей міжнародних конференцій:

1. Концевой А.Л., Голубева М.В. Алгоритм и программа термодинамического расчета газификации твердого топлива. XXIV Международная научная конференція «Математические методы в технике и технологиях - ММТТ-24. Зборник трудов. Киев, 2011 г., т. 7, с. 36-38.

2. Концевой А.Л., Мошкутело О.В., Концевой С.А. Математична модель поличних колон синтезу аміаку. І Міжнародна науково-практична конференція «Хімічна технологія: наука та виробництво». Збірник тез доповідей. Шостка, 2012 р с. 91.

3. Концевой А.Л., Концевой С.А., Весельська Л.Л. Математична модель поличних колон синтезу метанолу. VІ МНТК студентів, аспірантів та молодих вчених « Хімія та сучасні технології». Тези доповідей. Дніпропетровськ, 2013 р., ІІІ том, с. 94.

 Пропозиції щодо напрямку подальших досліджень: розробка алгоритмів і програм процесів хімічної технології неорганічних речовин (насамперед, виробництво нітратної кислоти) в згаданих середовищах, а також в програмному середовищі Visual basic for applications.