Видалення органічних полютантів з води флотоекстракцією

1. № держ реєстрації – 0112U002759

2. Назва підрозділу: Кафедра технології неорганічниї речовин та загальної хімічної технології ХТФ НТУУ “КПI”

3. Науковий керівник – Толстопалова Наталія Михайлівна

4. Категорія роботи - прикладна. 

5. Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки

Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі

Збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток

6. Виконавці: Обушенко Т.І., Костоглод О.Б.

7. Термін виконання роботи:

початок -01.04.2012

закінчення - 01.04.2015

8. Плановий обсяг фінансування у звітному році:

                                                                            тис.грн.

9. Основні наукові результати:

•      доповнено огляд літературних джерел та наукових публікацій фізико – хімічними основами процесу видалення барвників із стічних вод флотоекстракцією (за матеріалами закордонних досліджень);

•      визначенно вплив основних фізико – хімічних параметрів (рН середовища, тривалості процесу, мольного співвідношення ПАР : барвник, температури, пористості фільтру) на ефективність флотоекстракційного  видалення барвників основного типу.

•      досліджено форми існування барвників у вихідному розчині та утворення іонних асоціатів барвник-ПАР;

•      визначено склад органічної фази.

10.  Практичне значення одержаних результатів.

На основі проведених експериментів можна зробити висновок, що оптимальними умовами  проведення флотоекстракційного вилучення барвника (метиленової сині) зі стічних вод є такими: оптимальна тривалість процесу 10 хв, рН ≈ 7 та співвідношення барвника до кількості ПАР =1 : 2.

Встановлені закономірності флотоекстракції  із забруднених вод можуть бути по­ширені на інші основні барвники і слугувати основою для подальшої розробки вихідних даних для проектування дослідно-промислової установки очищення відповідних стіч­них промислових вод.

11. Цінність результатів для навчально-наукової роботи.

До виконання експериментальних досліджень залучено 5 студентів в рамках виконання курсових, дипломних та магістерських робіт студентів (Таргонська О., Гаркуша В., Петрус В., Горбунов Р., Знак И.)

12. Перелік наукових публікацій, доповідей на конференціях, семінарах:

Статті:

1.     Теоретичні засади та практичне застосування флотоекстракции: огляд/І.М. Астрелін, Т.І. Обушенко, Н.М. Толстопалова, О.О. Таргонська// Вода і водоочисні технології.-2013.-№3.- С.  -   ISSN 2218-9300

2.     Флотоэкстракция красителей из сточных вод/ Гаркуша В.В., Обушенко Т.И., Толстопалова Н.М., Петрус В.В.//Міжнародний науково-практичний семінар "Інтеграція результатів міжнародного проекту "Водна гармонія" в евразійську освіту" Черкаси, 2013.-С.85-90

Тези:

Флотоєкстракційне видалення барвників із стічних вод /Гаркуша В.В., Знак І.Р., Горбунов Р.О.// VI Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантов "Хімія та сучасні технології"; Дніпропетровськ, 2013.-С.169

13. Висновок Ради хіміко-технологічного факультету у відповідності з протоколом №     від    грудня 201 р.:

Заступник декана ХТФ

з наукової роботи                                                         О.В. Лінючова

 

Науковий керівник                                              Н.М. Толстопалова