Вилучення біогенних елементів зі стічних вод

1. № держ реєстрації – 0112U000867

2. Назва підрозділу: Кафедра технології неорганічниї речовин та загальної хімічної технології ХТФ НТУУ “КПI”

3. Науковий керівник – к.т.н. Кримець Г.В.

Метою даного проекту є вибір і дослідження оптимального режиму очищення води, розробка фізико-хімічних засад процесу очищення, розробка комбінованої схеми очистки води від біогенних елементів за допомогою хіміко-біологічних методів (так вміст іонів PO43- знижуватиметься до рівня, за якого живі організми гарно розвиватимуться), а також, визначення умов скиду стічних вод до локальних очисних споруд.

Пропонується за допомогою коагулянтів, а саме, за допомогою Fe2(SO4)3 зменшити вміст фосфорних сполук до рівня 73%, який зафіксовано при дозі коагулянту 300 мг/дм3 (це не найкращий показник видалення фосфатів).

За період 2013р. було опубліковано 2 статті ( 1 у закордонному виданні) та 2 тези доповідей на міжнародних конференціях.