Аспіранти

Літинська Марта Ігорівна

Аспірантка кафедри технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології. Науковий керівник: д.т.н., проф. Астрелін І.М.

Литинская Марта Игоревна

Аспирантка кафедры технологии неорганических веществ и общей химической технологии. Научный руководитель: д.т.н., проф. Астрелин И.М.

Marta Litynska

PhD student of Department of technology of inorganic substances and general chemical technology. Research advisor: Prof. I. Astrelin.